Miraloma Park

1  2  3  4  5  6  7  8  9

Range and backsplash detail.